19 Zìjǐ què cóng kàojìn Jíjiǎ zuò shí zhī dì huí lái , shuō , wáng a , wǒ yǒu yī jiàn jī mì shì zòu gào nǐ . wáng shuō , huí bì ba . yúshì zuǒyòu shì lì de rén dōu tuì qù le .