Shìshījì 3:20

20 Yǐ hù lái dào wáng miànqián . wáng dúzì yī rén zuò zaì liáng lóu shàng . yǐ hù shuō , wǒ fèng shén de méng bàogào nǐ yī jiàn shì . wáng jiù cóng zuòwei shàng zhàn qǐlai .