4 Liú xià zhè jǐ zú , wéi yào shìyàn Yǐsèliè rén , zhīdào tāmen kĕn tīng cóng Yēhéhuá jiè Móxī fēnfu tāmen lièzǔ de jièmìng bù kĕn .