Shìshījì 5:15

15 Yǐsàjiā de shǒulǐng yǔ Dǐbōlā tóng lái . Yǐsàjiā zĕnyàng , Bālā yĕ zĕnyàng . zhòngrén dōu gēnsuí Bālā chōng xià píngyuán . zaì lǚ biàn de xī shuǐ páng yǒu xīn zhōng déng dà zhì de .