Shìshījì 6:26

26 Zaì zhè pánshí ( yuánwén zuò bǎo zhàng ) shàng zhĕng zhĕngqí qí dì wèi Yēhéhuá nǐde shén zhú yī zuò tán , jiāng dì èr zhǐ niú xiàn wèi Fánjì , yòng nǐ suǒ kǎn xià de mùǒu zuò chái .