30 Chéng lǐ de rén duì yuē a shī shuō , jiāng nǐ érzi jiāo chūlai , hǎo zhìsǐ tā . yīnwei tā chāihuǐ le bā lì de tán , kǎn xià tán páng de mùǒu .