31 Yuē a shī huídá zhàn zhe gōngjī tāde zhòngrén shuō , nǐmen shì wèi bā lì zhēnglùn ma . nǐmen yào jiù tā ma . shuí wèi tā zhēnglùn , chèn zǎo jiāng shuí zhìsǐ . bā lì ruò guǒ shì shén , yǒu rén chāihuǐ tāde tán , ràng tā wèi zìjǐ zhēnglùn ba .