Shìshījì 6:35

35 Tā dǎfa rén zǒu biàn Mǎnáxī dì , Mǎnáxī rén yĕ jùjí gēnsuí tā . yòu dǎfa rén qù jiàn Yàshè rén , Xībùlún rén , Náfútālì rén , tāmen yĕ dōu chūlai yǔ tāmen huìhé .