19 Jīdiàn hé gēnsuí tāde yī bǎi rén , zaì sān gèng zhī chū cái huàn gèng de shíhou , lái dào yíng páng , jiù chuī jiǎo , dǎpò shǒu zhōng de píng .