Shìshījì 8:14

14 Zhuō zhù Shūgē de yī gè shàonián rén , wèn tā , Shūgē de shǒulǐng zhǎnglǎo shì shuí . tā jiù jiāng shǒulǐng zhǎnglǎo qī shí qī gèrén de míngzi xiĕ chūlai .