Shìshījì 8:15

15 Jīdiàn dào le Shūgē , duì nàli de rén shuō , nǐmen cóng qián jīqiào wǒ shuō , Xībā hé sǎ mù ná yǐjing zaì nǐ shǒu lǐ , nǐ shǐ wǒmen jiāng bǐng gĕi gēnsuí nǐde pí fá rén ma . xiànzaì Xībā hé sǎ mù ná zaì zhèlǐ .