48 Yàbǐmǐlè hé gēnsuí tāde rén jiù dōu shàng sǎ men shān . Yàbǐmǐlè shǒu ná fǔzi , kǎn xià yī gēn shùzhī , káng zaì jiān shàng , duì gēnsuí tāde rén shuō , nǐmen kàn wǒ suǒ xíng de , yĕ dāng gǎnjǐn zhàoyàng xíng .