49 Zhòngrén jiù gè kǎn yī zhī , gēnsuí Yàbǐmǐlè , bǎ shùzhī duī zaì wèi suǒ de sìwéi , fàng huǒshào le wèi suǒ , yǐzhì Shìjiàn lóu de rén dōu sǐ le , nánnǚ yuē yǒu yī qiā .