4 Gē ní liú déngjīng kàn tā , jīng pà shuō , Zhǔ a , shénme shì ne . tiānshǐ shuō , nǐde dǎogào , hé nǐde zhōujì , dádào shén miànqián yǐ mēng jìniàn le .