17 Ránér wéi zìjǐ wèi cháng bù xiǎn chū zhèngjù lái , jiù rú cháng shī ēnhuì , cóng tiān xiáng yù , shǎngcì fēng nián , jiào nǐmen yǐnshí bǎozú , mǎn xīn xǐlè .