15 Zhū jūn , wèishénme zuò zhè shì ne . wǒmen yĕ shì rén , xìngqíng hé nǐmen yíyàng . wǒmen chuán fúyin gĕi nǐmen , shì jiào nǐmen lí qì zhèxie xūwàng , guī xiàng nà chuàngzào tiān , dì , hǎi , hé qízhōng wànwù de yǒngshēng shén .