26 Zhè Bǎoluó búdàn zaì Yǐfúsuǒ , yĕ jīhū zaì yà xī yà quán dì , yǐnyòu míhuò xǔduō rén , shuō , rén shǒu suǒ zuò de bú shì shén , zhè shì nǐmen suǒ kànjian suǒ tīngjian de .