29 Dìxiōng men , xiān zǔ Dàwèi de shì , wǒ kĕyǐ míng míng de duì nǐmen shuō , tā sǐ le , yĕ zàng mái le , bìngqiĕ tāde fùnmù , zhídào jīnrì hái zaì wǒmen zhèlǐ .