18 Zhēng xiàn de shíhou , tāmen kànjian wǒ zaì diàn lǐ yǐjing jiéjìng le , bìng méiyǒu jù zhòng , yĕ méiyǒu chǎo nāng . wéiyǒu jǐ gè cóng yà xī yà lái de Yóutaìrén .