20 Zhèxie shì dàng zĕnyàng jiū wèn , wǒ xīnli zuò nán . wǒ yǐ wèn tā shuō , nǐ yuànyì shàng Yēlùsǎlĕng qù , zaì nàli wéi zhèxie shì tīng shĕn má .