35 Zhè Móxī , jiù shì bǎixìng qìjué shuō , shuí lì nǐ zuò wǒmen de shǒulǐng , hé shĕnpàn guān de . shén què jiè nà zaì jīngjí zhòng xiǎnxiàn zhī shǐzhĕ de shǒu , chāi paì tā zuò shǒulǐng , zuò jiùshú de .