43 Nǐmen tái zhe mó luò de zhàngmù , hé lǐ fān shén de xīng . jiù shì nǐmen suǒ zào wéi yào jìngbaì de xiàng . yīncǐ , wǒ yào bǎ nǐmen qiā dào Bābǐlún waì qù .