36 Zaì yuē pà yǒu yī gè nǚ tú , míng jiào dà bǐ dà , fān Xīlà huà , jiù shì duō jiā . ( duō jiā jiù shì líng yáng de yìsi ) tā guǎng xíng shàn shì , duō shī zhōujì .