7 Yĕ bì shǐ nǐmen zhè shòu huànnàn de rén , yǔ wǒmen tóng dé píngān . nàshí , zhǔ Yēsū tóng tā yǒu nénglì de tiānshǐ cóng tiān shǎng zaì huǒyàn zhōng xiǎnxiàn ,