9 Lùn dào dìxiōng men xiāng aì , búyòng rén xiĕ xìn gĕi nǐmen , yīnwei nǐmen zìjǐ méng le shén de jiàoxun , jiào nǐmen bǐcǐ xiāng aì .