16 Nǐ yào jǐnshèn zìjǐ hé zìjǐ de jiàoxun , yào zaì zhèxie shì shang héngxīn . yīnwei zhèyàng xíng , yòu néng jiù zìjǐ , yòu néng jiù tīng nǐde rén .