10 Zhǔ yòu shuō , nàxiē rìzi yǐhòu , wǒ yǔ Yǐsèliè jiā suǒ lì de yuē nǎi shì zhèyàng . wǒ yào jiāng wǒde lǜfǎ fàng zaì tāmen lǐmiàn , xiĕ zaì tāmen xīn shang , wǒ yào zuò tāmende shén , tāmen yào zuò wǒde zǐmín .