11 Tāmen búyòng gèrén jiàodǎo zìjǐ de xiāng lín , hé zìjǐ de dìxiōng , shuō , nǐ gāi rènshi zhǔ . yīnwei tāmen cóng zuì xiǎo de dào zhì dà de , dōu bì rènshi wǒ .