20 Nàshí , wǒ bì lǐng nǐmen jìnlái , jùjí nǐmen . wǒ shǐ nǐmen beìlǔ zhī rén guī huí de shíhou , jiù bì shǐ nǐmen zaì dì shang de wàn mín zhōng yǒumíng shēng , dé chēngzàn . zhè shì Yēhéhuá shuō de .