9 Xī \'ān de mén dōu xiàn rù dì neì . zhǔ jiāng tāde mén shuān huǐhuaì , zhé duàn . tāde jūnwáng hé shǒulǐng luō zaì méiyǒu lǜfǎ de liè guó zhōng . tāde xiānzhī bùdé jiàn Yēhéhuá de yìxiàng .