17 Wǒmen yǎngwàng rén lái bāngzhu , yǐzhì yǎnmù shī míng , háishì wǎngrán . wǒmen suǒ pànwàng de , jìng pànwàng yī gè bùnéng jiù rén de guó .