16 Yǎgè de fēn bú xiàng zhèxie , yīn tā shì zào zuò wàn yǒude zhǔ . Yǐsèliè yĕ shì tā chǎnyè de zhīpaì , wàn jūn zhī Yēhéhuá shì tāde míng .