18 Yīnwei Yēhéhuá rúcǐ shuō , zhè shíhou , wǒ bìjiāng cǐ dì de jūmín , hǎoxiàng yòng jī xián shuǎi chū qù , yòu Bìjiā haì zaì tāmen shēnshang , shǐ tāmen juéwù .