10 Nǐ jiāng zhè yīqiè de huà zhǐshì zhè bǎixìng . tāmen wèn nǐ shuō , Yēhéhuá wèishénme shuō , yào jiàng zhè dà zāihuò gōngjī wǒmen ne . wǒmen yǒu shénme zuìniè ne . wǒmen xiàng Yēhéhuá wǒmen de shén fàn le shénme zuì ne .