9 Yīnwei wàn jūn zhī Yēhéhuá Yǐsèliè de shén rúcǐ shuō , nǐmen hái huó zhe de rìzi zaì nǐmen yǎnqián , wǒ bì shǐ huānxǐ hé kuaìlè de shēngyīn , xīnláng hé xīn fù de shēngyīn , cóng zhè dìfang zhǐxī le .