8 Tā bì xiàng shù zāi yú shuǐ páng , zaì hé bian zhá gēn , yán rè lái dào , bìng bù jùpà , yèzi réng bì qīng cuì , zaì gān hàn zhī nián haó wú guàlǜ , érqiĕ jié guǒ bù zhǐ .