3 Nàshí Yǐsèliè guī Yēhéhuá wèi shèng , zuòwéi tǔchǎn chū shú de guǒzi . fán tūn chī tā de bì suàn wèi yǒu zuì , zāihuò bì líndào tāmen . zhè shì Yēhéhuá shuō de .