7 Yǐhòu wǒ yào jiāng Yóudà wáng Xīdǐjiā hé tāde chénpú bǎixìng , jiù shì zaì chéng neì , cóng wēnyì , dāo jiàn , jīhuāng zhōng shèngxia de rén , dōu jiāo zaì Bābǐlún wáng ní bù Jiǎní sā de shǒu zhōng hé tāmen chóudí , bìng xún suǒ qí méng de rén shǒu zhōng . Bābǐlún wáng bì yòng dāo jī shā tāmen , bù gù xī , bùkĕ lián . zhè shì Yēhéhuá shuō de .