24 Yēhéhuá shuō , Yóudà wáng yuē yǎ jìng de érzi gē ní yǎ ( yòu míng Yēgēníyǎ xià tóng ) , suī shì wǒ yòushǒu shang daì yìn de jièzhi , wǒ píng wǒde yǒngshēng qǐshì , yĕ bìjiāng nǐ cóng qí shang zhāi xià lái ,