4 Wǒ bì shèlì zhào guǎn tāmende mùrén , mù yǎng tāmen . tāmen bú zaì jùpà , bú zaì jīng huáng , yĕ bú quē shǎo yī gè . zhè shì Yēhéhuá shuō de .