9 Zhìyú nǐmen , bùkĕ tīng cóng nǐmen de xiānzhī hé zhān bǔ de , yuán mèng de , guān zhào de , yǐjí xíng xiéshù de . tāmen gàosu nǐmen shuō , nǐmen bù zhì fúshì Bābǐlún wáng .