26 Yēhéhuá yǐjing lì nǐ xī fān yǎ wèi jìsī , daìtì jìsī Yéhéyédà , shǐ Yēhéhuá diàn zhōng yǒu guān zhǎng , hǎo jiāng yīqiè kuáng wàng zìchēng wèi xiānzhī de rén yòng jiā jiā zhù , yòng suǒ suǒ zhù .