32 Suǒyǐ Yēhéhuá rúcǐ shuō , wǒ bì xíngfá ní Xīlán rén Shìmǎyǎ hé tāde hòuyì , tā bì wú yī rén cún liú zhù zaì zhè mín zhōng , yĕ bùdé jiàn wǒ suǒ yào cì yǔ wǒ bǎixìng de fú lè , yīnwei tā xiàng Yēhéhuá shuō le pàn nì de huà . zhè shì Yēhéhuá shuō de .