22 Tiān shang de wàn xiàng bùnéng shǔ suàn , hǎi bian de chén shā yĕ bùnéng dǒu liáng . wǒ bì zhàoyàng shǐ wǒ púrén Dàwèi de hòuyì hé shìfèng wǒde Lìwèi rén duō qǐlai .