17 Yīncǐ , Yēhéhuá wàn jūn zhī shén , Yǐsèliè de shén rúcǐ shuō , wǒ yào shǐ wǒ suǒ shuō de yīqiè zāihuò líndào Yóudà rén hé Yēlùsǎlĕng de yīqiè jūmín . yīnwei wǒ duì tāmen shuōhuà , tāmen méiyǒu tīng cóng . wǒ hūhuàn tāmen , tāmen méiyǒu dá yīng .