31 Wǒ bì yīn tā hé tā hòuyì , bìng tā chénpú de zuìniè xíngfá tāmen . wǒ yào shǐ wǒ suǒ shuō de yīqiè zāihuò líndào tāmen hé Yēlùsǎlĕng de jūmín , bìng Yóudà rén . zhǐshì tāmen bú tīng .