10 Nǐmen jí biàn shā baì le yǔ nǐmen zhēng zhàn de Jiālèdǐ quán jūn , dàn shèngxia shòushāng de rén yĕ bì gèrén cóng zhàngpéng lǐ qǐlai , yòng huǒ fùnshāo zhè chéng .