14 Shuō , wǒmen bù zhù zhè dì , què yào jìnrù Āijí dì , zaì nàli kàn bú jiàn zhēng zhàn , tīng bú jiàn jiǎo shēng , yĕ bù zhì wú shí jīè . wǒmen bì zhù zaì nàli .