14 Shènzhì nà jìnrù Āijí dì jìjū de , jiù shì suǒ shèngxia de Yóudà rén , dōu bùdé taótuō , yĕ bùdé cún liú guī huí Yóudà dì . tāmen xīn zhōng shén xiǎng guī huí jūzhù zhī dì . chúle taótuō de yǐwaì , yī gè dōu bùnéng guī huí .