19 Bǎixìng ruò shuō , Yēhéhuá wǒmen de shén wèishénme xiàng wǒmen xíng zhè yīqiè shì ne . nǐ jiù duì tāmen shuō , nǐmen zĕnyàng lí qì Yēhéhuá ( yuánwén zuò wǒ ) , zaì nǐmen de dì shang shìfèng waì bāng shén , yĕ bì zhàoyàng zaì bù shǔ nǐmen de dì shang shìfèng waìbāngrén .